Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/legaliza/public_html/libraries/joomla/document/html/renderer/head.php on line 112
Legalizacija građevina

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/legaliza/public_html/components/com_content/views/category/view.html.php on line 154
Legalizacija zgrada

INFORMACIJE O UKLANJANJU BESPRAVNO SAGRAĐENIH ZGRADA

Written by Tehnograd-ing Friday, 28 September 2012 13:38

 

UKLANJANJE BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA


rušenje bespravno sagrađenih objekataMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja započelo je s postupkom uklanjanja bespravno sagrađenih građevina tijekom prošlog tjedna. Postupak uklanjanja besrpavno sagrađenih objekata odvija se na način da Građevinska inspekcija obavještava o namjeri uklanjanja prije svega vlasnika bespravne građevine, tijela odgovorna za vodoopskrbu, elektronapajanje i ostale priključke koji na građevini postoje jer je sve priključke potrebno ukloniti prije samog uklanjanja građevine. Građevinska inspekcija obavijest šalje i Ministarstvu unutarnjih poslova i svim ostalim tijelima koja mogu imati ulogu u postupku uklanjanja. Rješenje građevinske inspekcije prvi je poziv kojim se vlasniku naređuje da sam ukloni bespravnu gradnju. Ukoliko on ne postupiti po rješenju i ne ukloni građevinu sam Građevinska inspekcija može uklanjanje obaviti putem ugovornog izvođača. U pravilu, vlasniku bespravne građevine daje se mogućnost da sam pristupit uklanjanju i nakon obavijesti da će uklanjanje izvršiti inspekcija preko ugovornog izvođača.

 

Last Updated on Friday, 28 September 2012 14:01
 

Vlada donijela uredbu o naknadi za legalizaciju zgrada

Written by Tehnograd-ing Sunday, 26 August 2012 10:10

Vlada donijela uredbu o naknadi za legalizaciju zgrada

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila uredbu o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kojom se, po riječima ministra graditeljstva Ivana Vrdoljaka, pojednostavljuje način obračuna iznosa naknade, te smanjuje iznos same naknade.Last Updated on Tuesday, 01 January 2013 18:12
 

Legalizacija objekata , ured za legalizaciju zgrada u Zagrebu

Written by Tehnograd-ing Friday, 24 August 2012 13:06

legalizacija objekata

Legalizacija objekata | legalizacija ured za  legalizaciju zgrada Zagreb

Legalizacija objekata- sve upute na jednom mjestu!Za uslugu legalizacije objekata obratite nam sa povjerenjem , naš ovlašteni arhitekta će Vam na temelju Vaših zahtjeva napraviti ponudu.

Javite nam se   na broj telefona :  +385 98  304 802 ili nas kontaktirajte putem e-mailakontakt za legalizaciju      

 

Nezakonito izgrađena zgrada, što je to?

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se:

 • zgrada, odnosno
 • rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađena
 • bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno
 • protivno tom aktu,

vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011),na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Dodatni pojmovi zgrade:

Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade je zgrada, odnosno njezin dio na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni, te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) sa ili bez izvedene fasade.

Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti podrazumijeva sve proizvodne građevine na gospodarstvu, građevine za preradu, skladištenje, doradu i prodaju poljoprivrednih proizvoda te sve prateće građevine koje služe odvijanju tehnološkog procesa na poljoprivrednom gospodarstvu.

Građevine u funkciji zgrade (silos, vodosprema, septička jama, bazen, potporni zid i druge građevine) su građevine koje neposredno služe za uporabu nezakonito izgrađene zgrade, odnosno postojeće zgrade ili odvijanje tehnološkog procesa u zgradi smatra se njezinim sastavnim dijelom i ozakonjuje se zajedno sa zgradom, odnosno sukladno ovom Zakonu.{/slides}{slide=Što se ozakonjuje?}

Osnovni uvjeti ozakonjenja, tj. što se ozakonjuje ovim Zakonom?

Ovim Zakonom ozakonjuje se nezakonito izgrađena zgrada koja je:

 • izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi (ovisno što je povoljnije za stranku):
  • na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno
  • na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili
  • na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju
 • izgrađena protivno tom planu, ako njezino ozakonjenje nije isključeno člankom 6. ovoga Zakona.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se ozakoniti:

 • protivno prostornom planu najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje,
 • osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koja se primjenjuje samo u postupku ozakonjenja zgrada, određuje se veći broj etaža za nezakonito izgrađene zgrade unutar i/ili izvan građevinskog područja.

Ako prostornim planom ili odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri etaže.

Koje se zgrade/građevine ne mogu ozakoniti ovim Zakonom?}

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom određeno kao:

 • površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tradicijske naseobine,
 • planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade izgrađene u koridoru prometne građevine za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • planirani ili istraženi koridori i površine komunikacijskih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • površine javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama koje su u skladu s tom namjenom,
 • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja koje su u skladu s tom namjenom,
 • područje posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,
 • eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom polju nafte, plina ili geotermalnih voda.


Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi:

 • unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu* da je izgrađena u skladu s posebnim uvjetima koje to tijelo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rješenja o uvjetima građenja,
 • na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a,
 • na postojećoj površini javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda – pravne osobe za upravljanje vodama,
 • na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 • kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).


* Napomena: Gore navedene potvrde i suglasnosti prilažu se zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju uz ostale dokumente propisane ovim Zakonom.

 

Što mi je potrebno da podnesem zahtjev za legalizaciju moje zgrade?

Legalizacija se provodi ovisno o vrsti zgrade koja se legalizira, a ovim se Zakonom propisuje:

ZAHTJEVNA ZGRADA

ZAHTJEVNA ZGRADA - nezakonito izgrađena zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², te zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.


Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba – ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
 • tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt (u daljnjem tekstu: arhitektonska snimka) i
 • izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i sslideilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.


Zahtjevu za nezakonito izgrađenu zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva, uz dokumente naprijed nabrojane, prilaže:

 • izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.
 

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA - nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba – ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
 • tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva (u daljnjem tekstu: snimka izvedenog stanja).
  • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba – ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
  • iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
  • foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i
  • iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.
  • tri primjerka kopije katastarskog plana i
  • akt na temelju koj{ega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

 


JEDNOSTAVNA ZGRADA

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba – ovlašteni inženjer geodezije, sukladno posebnom zakonu, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
 • iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
 • foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade) i
 • iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. ovoga Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

 

POMOĆNA ZGRADA

POMOĆNA ZGRADA - nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m².

 

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, podnositelj zahtjeva prilaže:

 • tri primjerka kopije katastarskog plana i
 • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Napomena:
Pod građevinskom (bruto) površinom nezakonito izgrađene zgrade u smislu ovoga Zakona u svrhu razvrstavanja zgrade kao zahtjevne zgrade, manje zahtjevne zgrade, jednostavne zgrade, odnosno pomoćne zgrade podrazumijeva se građevinska (bruto) površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgrađenih ili drugih zgrada izgrađenih na istoj katastarskoj čestici i bez obzira na broj nezakonito izgrađenih zgrada za koje se donosi rješenje o izvedenom stanju.

U građevinsku (bruto) površinu nezakonito izgrađene zgrade uračunava se i građevinska (bruto) površina zakonito izgrađenog dijela zgrade ako takav postoji. 

Što mi je potrebno naručiti od projektanta?

U postupku legalizacije Vašeg objekta, a prije podnošenja zahtjeva potrebno je od strane ovlaštenih osoba izraditi projektnu dokumentaciju i to:

 • za zahtjevnu zgradu potrebno je izraditi Arhitektonski snimak izvedenog stanja ( tri primjerka ) koji izrađuje ovlašteni arhitekt, te
 • za manje zahtjevnu zgradu potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
 • za jednostavnu i pomoćnu zgradu snimke izvedenog stanja se ne izrađuju.


Važno je napomenuti:

Arhitektonska snimka i snimka izvedenog stanja izrađuju se za jednu ili više zgrada izgrađenih na jednoj i/ili više katastarskih čestica.

Umjesto snimka izvedenog stanja za manje zahtjevnu zgradu, odnosno jednostavnu zgradu može se izraditi i priložiti uz zahtjev arhitektonska snimka.

Arhitektonska snimka može uz zahtjevnu zgradu obuhvaćati i manje zahtjevnu zgradu, jednostavnu zgradu i/ili pomoćnu zgradu.

Zanima me kako će upravni odjel voditi postupak i koliko to dugo može trajati?

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Rješenje o izvedenom stanju donosi upravno tijelo jedinice područne (regionalne), odnosno lokalne samouprave koje prema posebnom zakonu obavlja poslove izdavanja akata za provođenje dokumenata prostornoga uređenja i građenje na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada.

Postupak izdavanja rješenja o izvedenom stanju:

postupak legalizacije objekata dijagram postupka


Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Iznimno zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Nadležno upravno tijelo dužno je u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva izdati rješenje o izvedenom stanju.

Mene kao susjeda interesira koja su moja prava u postupku donošenja rješenja?

Prije donošenja rješenja nadležno upravno tijelo dužno je stranki pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja.

Stranka u postupku donošenja rješenja o izvedenom stanju je:

 • podnositelj zahtjeva za donošenje tog rješenja,
 • vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada,
 • vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta i
 • jedinica lokalne samouprave na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada.

Stranka u postupku se poziva za uvid u spis radi izjašnjenja dostavljanjem na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je zatraženo donošenje rješenja o izvedenom stanju.

Strankama koje se nisu odazvale pozivu za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja, rješenje o izvedenom stanju dostavlja se javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je doneseno rješenje.

Važno je napomenuti:

Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena, ako to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja.

Postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju za zgradu prekida se do okončanja sudskog spora.Stranka koja se nije odazvala pozivu za uvid u spis predmeta radi izjašnjenja ne može zbog toga tražiti obnovu postupka

 

Koliki su moji troškovi za legalizaciju objekta?

Da bi se vaša zgrada legalizirala potrebno je namiriti slijedeće izdatke:

 1. Projektna dokumentacija
  • izrađuje se za zahtjevnu zgradu, arhitektonska snimka sa izjavom građevinara – prema cjeniku komore,
  • izrađuje se za manje zahtjevnu zgradu, snimka izvedenog stanja – prema cjeniku komore,
  • ne izrađuje se za jednostavnu i pomoćnu zgradu.
 2. Geodetska snimka izvedenog stanja
  • izrađuje se ukoliko zgrada nije evidentirana na katastarskom planu – cca 2.000 kn/snimci,
  • evidentiranje po rješenju o izvedenom stanju – u cijeni,
 3. Naknada za zadržavanje nezakonite zgrade
  • Naknada je definirana Uredbom, a ovisi o veličini zgrade, lokaciji i namjeni zgrade,
  • Moguća je obročna otplata na zahtjev stranke,
  • Za pomoćne zgrade plaća se paušal od 1.000 kuna
 4. Trošak izdavanja rješenja o izvedenom stanju – 50 kn/rješenju + 20 kn biljeg,
 5. Vodni i komunalni doprinos
  • Komunalni doprinos se plaća općini ili gradu u kojem živite  – 1÷50 kn/m3,
  • Vodni doprinos je prihod Hrvatskih voda i određen je Uredbom o visini vodnog doprinosa ovisno o namjeni i zoni – 0,30÷26,25 kn/m3,
  • plaća se tek kad vaša građevina postane legalna.

Izračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (xls)

Kakav je status moje zgrade nakon legalizacije, te dali je mogu upisati u katastar?

Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno i zemljište na kojemu je ta zgrada izgrađena.

Završena zgrada, odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju:

 • smatra se u smislu posebnog zakona postojećom građevinom,
 • može se sukladno posebnim propisima rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu,
 • za obavljanje djelatnosti u istoj može se izdati rješenje prema posebnom zakonu,
 • može izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.


Katastarski ured evidentira završenu zgradu, odnosno njezin završeni dio u katastarskom operatu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje katastar ako je za tu zgradu, odnosno njezin dio doneseno rješenje o izvedenom stanju. (Nezavršena zgrada, odnosno njezin nezavršeni dio evidentira se nakon što se završi).

Nadležni sud prilikom upisa zgrade ili njezinog rekonstruiranog dijela u zemljišnu knjigu po službenoj dužnosti u posjedovnici zemljišne knjige stavlja zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju uz navođenje naziva i oznake tog akta.

Javite nam se   na broj telefona : +385 98 304 802 ili nas kontaktirajte putem e-mailakontakt za legalizaciju  

legalizacija objekata , legalizacija , legalizacija zgrada , legalizacija balkona, legalizacija lođe

Last Updated on Sunday, 28 April 2013 16:36
   

Zašto legalizacije objekata? U rujnu počinju rušenja bespravnih objekata

Written by Tehnograd-ing Wednesday, 01 August 2012 17:06

Ministar Vrdoljak: U rujnu počinju rušenja bespravnih objekata

rusenje bespravnih objekataUmag, 01. kolovoza 2012. - Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Ivan Vrdoljak najavio da će se bespravni izgrađeni objekati u Hrvatskoj početi rušiti u rujnu.

 

Last Updated on Wednesday, 01 August 2012 17:16
 

KONAČAN PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA PRED ZASTUPNICIMA HRVATSKOG SABORA

Written by Tehnograd-ing Thursday, 12 July 2012 13:03

KONAČAN PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA PRED ZASTUPNICIMA HRVATSKOG SABORA


legalizacija objekata10.07.2012. - Dana 10.7.2012 je u Hrvatskom saboru zaključena rasprava o Konačnom prijedlogu zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Konačan prijedlog zakona u ime Vlade Republike Hrvatske kao predlagatelja obrazložila je zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja gospođa Ana Mrak-Taritaš.

Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se brža i lakša legalizacija većeg broja nezakonito izgrađenih zgrada, istaknula je zamjenica ministra. Nacrt konačnog prijedloga zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama izradilo je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.

   

Page 1 of 3

<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>